Ūdens būve

 • Home
 • Privātuma Politika

Privātuma Politika

Privātuma politika sniedz fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Ūdens būve", reģistrācijas numurs 44103048783, juridiskā adrese Ropažu iela 41 - 11, Rīga, LV-1006, veikala un biroja adrese Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046.
  2. SIA "Ūdens būve" kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālrunis 29349862 un/vai e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  3. Izmantojot kādu no minētajiem kontaktinformācijas kanāliem vai vēršoties SIA "Ūdens būve" veikala (biroja) adresē, klients var uzdot jautājumus un/vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.
 2. Privātuma politikas piemērošanas sfēra
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un citiem preču/pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar preču pārdošanu/pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod SIA "Ūdens būve" jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).
  3. SIA "Ūdens būve" rūpējas par Klientu privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 3. Personas datu apstrādes nolūki
  1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
   • klienta identificēšanai;
   • piedāvājuma sagatavošanai;
   • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
   • preču piegādei un uzstādīšanai (līguma saistību izpildei);
   • pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai (tai skaitā pēcgarantijas servisa periodā);
   • garantijas saistību izpildei;
   • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
   • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
   • klientu apkalpošanai;
   • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
   • loteriju (izložu) u.tml. mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai;
   • norēķinu administrēšanai; 
   • kredītspējas novērtēšanai, maksājumu uzraudzībai; 
   • parādu atgūšanai un piedziņai.
  2. Biznesa plānošanai un analītikai:
   • statistikai un biznesa analīzei;
   • plānošanai un uzskaitei;
   • efektivitātes mērīšanai;
   • klientu aptauju veikšanai;
   • atskaišu sagatavošanai.
  3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darībības subjektiem normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. SIA "Ūdens būve" apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA "Ūdens būve" normatīvajos tiesību aktos noteiktos pienākumus;
   • saskaņā ar klienta (datu subjekta) piekrišanu;
   • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA "Ūdens būve" un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma vai likuma izrietošas SIA "Ūdens būve" leģitīmās (likumīgās) intereses.
  2. SIA "Ūdens būve" likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   • veikt komercdarbību
   • nodarboties ar ūdens filtru ražošanu, tirdzniecību un servisu;
   • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
   • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par
   • tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot pa tālruni, interneta mājas lapā;
   • veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai;
   • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
   • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
   • veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   • uzraudzītu ūdens filtru iekārtu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
   • novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību;
   • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
   • nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktos maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
 5. Personas datu apstrāde
  1. SIA "Ūdens būve" apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA "Ūdens būve" saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  2. SIA "Ūdens būve" attiecībā uz Klientiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
  3. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un savlaicīgai nodrošināšanai SIA "Ūdens būve" var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības (piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu u.tml.) Ja, izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA "Ūdens būve" rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA "Ūdens būve" datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA "Ūdens būve" ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. SIA "Ūdens būve" sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA "Ūdens būve" prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos.
 6. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot rakstiski (iesniegumā, pakalpojuma līgumā vai citā dokumentā), vai elektroniskā pasta vēstulē.
  2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, t.i., rakstiski, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
  3. Atsaucot datu apstrādes piekrišanu, kas dota, lai piedalītos SIA "Ūdens būve" organizētajās izlozēs (loterijās), klients vairs nepiedalās izlozē (loterijā) un nevar laimēt balvu (laimestu).
  4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz līguma pamata).
 7. Saziņa ar Klientu
  1. SIA "Ūdens būve" veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA "Ūdens būve" veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes, servisa laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem u.c.).
 8. Komerciāli paziņojumi
  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA "Ūdens būve" un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA "Ūdens būve" veic saskaņā ar klienta piekrišanu.
  2. Klients piekrišanu SIA "Ūdens būve" un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot rakstiski (iesniegumā, pakalpojuma līgumā vai citos dokumentos), vai elektroniskā pasta vēstulē.
  3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc piekrišanas došanas (ja vien tā nav atkal atjaunota). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: rakstiski (iesniegumā, pakalpojuma līgumā vai citā dokumentā), vai elektroniskā pasta vēstulē.
  4. SIA "Ūdens būve" pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta piekrišanas atsaukuma pieprasījums, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
 9. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. SIA "Ūdens būve" veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu klienta personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem. SIA "Ūdens būve" rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
  2. SIA "Ūdens būve" sadarbojas ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
   • sadarbības partneri, kas sniedz palīdzību mūsu klientiem (piem., līzinga kompānijas, kas finansē klientam iekārtu iegādi un uzstādīšanu);
   • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
   • citas personas, kuras ir saistītas ar SIA "Ūdens būve" pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu (IT pakalpojumu sniedzēji, personāla atlases kompānijas u.c.).
  3. SIA "Ūdens būve" nodod klienta personas datus normatīvajos tiesību aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
  4. SIA "Ūdens būve" nodod klienta personas datus normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos SIA "Ūdens būve" likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
  5. SIA "Ūdens būve" nenodod personu datus personām, kas atrodas trešajās valstīs (valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).
 10. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. SIA "Ūdens būve" glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:
   • tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;
   • kamēr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā SIA "Ūdens būve" vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc piekrišanas došanas (ja vien tā nav atkal atjaunota).
  2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.
 11. Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības
  1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  2. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (tiesības prasīt, lai personas dati tiktu nosūtīti tieši no SIA "Ūdens būve" citam pārzinim). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA "Ūdens būve" pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar normatīvajiem tiesību aktiem.
  3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu kādā no šiem veidiem:
   • rakstveida formā klātienē SIA "Ūdens būve" birojā Kalnciema ielā 87, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA "Ūdens būve" pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
  5. SIA "Ūdens būve" atbildi Klientam nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto adresi vai elektroniski uz klienta norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  6. SIA "Ūdens būve" nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem un klienta pamatotu iebildumu gadījumā veic darbības konstatētu trūkumu novēršanai. Klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 12. Citi noteikumi
  1. SIA "Ūdens būve" ir tiesības veikt papildinājumus privātuma politikā, padarot to pieejamu SIA "Ūdens būve" mājaslapā.
Kontaktinformācija
  • Darba laiks

   Cienījamie klienti!
   Lai saņemtu tehniskās konsultācijas par ūdens attīrīšanas iekārtām uz vietas birojā, vēlams iepriekš saskaņot tikšanās laiku.

   Paldies par sapratni!  

   Pirmdiena:   9:00 - 18:00
   Otrdiena:     9:00 - 18:00
   Trešdiena:   9:00 - 18:00
   Ceturtdiena: 9:00 - 18:00
   Piektdiena:   9:00 - 17:00
   Sestdiena un svētdiena: Brīvs

    

  • Saziņa

   Biroja Tālr.: +371 29349862
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
   Projektu vadītājs: +371 28318246 
   Serviss: +371 22301342
   Mārketings: +371 29555817
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

    Kontaktforma

    facebook.lv/udensbuve

    udensbuve